Olesya Zaytseva: translation and content curation

Olesya Zaytseva: translation and content curation